RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Accions

Les accions del projecte inclouen la redacció de protocols d’avaluació i de plans de conservació, i també l’execució d’accions de conservació específiques per a una gestió adequada d’espècies i hàbitats d’interès comunitari.

Accions de conservació

C.1 Erradicació experimental de verons en estanys d’alta muntanya mitjançant mètodes químics

Els mètodes mecànics sempre han de ser considerats la primera opció quan es planifiquen actuacions d’erradicació de peixos en estanys de muntanya. Tot i això, poden donar-se restriccions biològiques i ambientals (mida de l’estany, complexitat, presència de veró) que limiten la seva aplicabilitat i, en aquests casos, cal optar per mètodes alternatius. La possibilitat de desenvolupar un protocol segur per a l’ús de piscicides és un pas estratègic per revertir els efectes de les invasions de peixos en estanys de muntanya.

L’acció C.1 implica un pla pilot per a l’aplicació de tractaments amb rotenona en tres estanys del Pirineu. L’acció C.1 és una acció de conservació experimental, dissenyada explícitament per quantificar tant l’eficàcia com els efectes secundaris de la rotenona, que estarà associada a un rigorós programa de seguiment.

C.2 Erradicació de peixos introduïts en estanys d’alta muntanya i rierols utilitzant mètodes mecànics

L’eficàcia de l’erradicació mecànica s’ha demostrat en estanys de mida petita i mitjana amb presència de truites i altres salmònids (als Alps, el Pirineu i altres espais de muntanya no europeus) i en estanys petits amb veró (Pirineu). L’objectiu d’aquesta acció és estendre l’aplicabilitat de l’erradicació mecànica a un ventall més ampli d’estanys (tant pel que fa a la mida com a la complexitat d’hàbitats) i optimitzar els protocols d’erradicació en termes de cost i esforç.

L’acció C.2 eliminarà els peixos invasors de diversos estanys:

  • Eliminació de veró en cinc estanys en un nou context biogeogràfic (Alps)
  • Eliminació experimental de veró en un nou context ecològic a quatre estanys de mida mitjana (Pirineu)
  • Aplicació de protocols ràpids d’eliminació de truita a onze estanys (Alps i Pirineu)
C.3 Restauració ecològica dels prats de dall humits i les molleres associades mitjançant la sega selectiva

L’acció C.3 permetrà la restauració de la biodiversitat gràcies a la sega en prats de dall humits en dos espais d’alta muntanya del Pirineu i la redacció d’un Pla de gestió destinat a autoritats de conservació, administracions locals i regionals i gestors d’espais naturals que pot ser utilitzat per la gestió dels prats de dall humits abandonats.

L’acció de conservació es basa en la combinació de sega, retirada de la biomassa (recol·lecció) i ramaderia extensiva. Aquestes pràctiques es combinaran per recuperar el complex mosaic de condicions que promouen hàbitats diversos i ben estructurats.

C.4 Gestió de la ramaderia i migració assistida de plantes per a la restauració dels valors naturals a torberes, landes humides i estanys

La sobrepastura de ramats genera severs impactes sobre les molleres. Aquests efectes es poden revertir reduint la pressió de pastura, ja sigui de manera temporal o, en hàbitats greument afectats, de manera permanent.

Sota exclusió de pastura o pressió reduïda, els hàbitats poden recuperar-se de manera natural (restauració passiva). Addicionalment, aquesta restauració es pot potenciar mitjançant migració assistida de plantes.

L’acció C.4 també abordarà el problema de la pertorbació dels hàbitats per part d’excursionistes i pel trepig del bestiar.

Concretament, l’acció C.4 inclou 3 subaccions:

  • Restauració passiva, combinant l’exclusió permanent i temporal del bestiar en diverses molleres dels Alps i el Pirineu.
  • Restauració activa mitjançant la migració assistida de plantes a les molleres més degradades del Pirineu i el trasplantament d’espècies estructurals seleccionades procedents de reservoris locals. Al final del projecte, es redactarà un pla de gestió per a la migració assistida de plantes sota pressió de sobrepastura.
  • Recuperació de fonts carbonatades; evitar el pas de bestiar i turistes, crear un pas alternatiu i restaurar l’àrea afectada.
C.5 Millora de la conservació de molleres mitjançant la desforestació selectiva

El creixement d’arbres a les molleres s’està accentuant a causa de l’abandonament de les terres, conjuntament amb un increment de les temperatures i el perllongament dels períodes de sequera estivals. Els arbres a les molleres generen una disminució del nivell freàtic, a més d’afectar la seva biodiversitat per l’ombra generada per les copes dels arbres que redueixen la intensitat de la llum.

Per redreçar aquesta situació, en el marc de l’acció C.5, es duran a terme tallades selectives per millorar la conservació de molleres en diversos espais del Pirineu. En dos d’aquests espais, les actuacions es desenvoluparan per part de brigades professionals, i, en el tercer, l’activitat de tallada ha estat dissenyada com una acció participativa (ciència ciutadana) amb voluntariat.

Al final de l’acció, es redactarà un pla de gestió que inclourà Bones Pràctiques per a les tallades selectives amb condicions ambientals contrastades.